Program 2018

 

  • 13 de fauré: jita dasëira n mascra al Tanz der Vampire
  • 24 + 25 de fauré: jita de doi dis tl Rosengarten ulache durmiron tla Grasleitenpasshütte. Plu nfurmazions y per se scri it cherdede su Aaron ( cell. +39 366 4420552) y sun FB: https://www.facebook.com/events/2344355142457508/ 
  • ansciuda: jita de plu dis cun la peves tl Berner Oberland
  • instà: Rissklettern a Cadarese y arpizeda alpin tl Brenta
  • autonn: arpizeda tla Dolomites y arpizeda sportiva cun törggelen

Generela GAG 2017

 

Ai 6 de jené on nëus, l cunsëi dl GAG – Grupa Alpinisć Gherdëina, tenì la senteda generela per l’ann 2017 tl Saut a Urtiëi.

L presidënt Aaron Moroder à pudù saludé l’ambolt Tobia Moroder, l’assessëur al sport Ivan Senoner, l presidënt dla Lia da Mont Gherdëina Tullio Mussner cun Valentin Lang, l’presidënt dla Nëus jëuni Gherdëina Christian Pescoll, la presidënta dl ASK Gherdëina Martina Obletter, l presidënt dl ASG Gherdëina Tobia Walpoth, per i Judacrëp Matthias Verginer y sambën duc i apasciunei di crëps y dla montes che ie ruvei.

 

Scumencia à le sëira cun la prejentazion dl atività fata ntan l’ann 2017, che ie stat scialdi n bon ann cun ngrum de jites garatedes y ngrum de jëuni che ie unic pea. N on fat 10 jites, n valgunes ënghe  de plu dis, nscila che n dut ruon a 17 dis.

On ënghe mo cuntà n curt dla garejeda Poolder, metuda a jì dal GAG ai 12 de agost tla nudadoia a Urtijëi. Dessegur na manifestazion scialdi garateda.

Tobia Walpoth à prejentá l nuef cunsëi dl ASG, la lia che se cruzia dla palestres da jì a crëp dal Tennis y da Iman.

Coche uni ann ons ënghe chest’ann pudù spartì ora l ciodo dl GAG a chëi che à fat al manco 10 vies alpin o touren de schialpinism. I cater che à giapà chësta pitla recunescënza fova: Miran Mittermair, Alessia Sommavilla, Michael Mairamttinkhof y Ivan Goller. Bravi a vo y inant nscila.

Son jic inant cun na pitla cunteda dla bela vies fates dai alpinisć n privat tla Dolomites, tl Elps y tl rest dl mont. Ben trëi dl GAG ie stai tl Nepal tl 2017 y à arjont bela pizes de passa 6000 metri.

Per stlù ju ti ie mo stata data la parola al’autoriteies. Cun legrëza on udù che ënghe chëi che ne va nia da mont su per si cont ti à sapù bel a udëi la bela pultredes che purton de reviërs dai crëps canche ti jon do a nosta pascion.

L presidënt à mo rengrazià duc che nes sustën: i Judacrëp, i chemuns de Urtijëi, Sëlva y St. Christina, la provinzia de Bulsan, l Alpenverein, la Lia da Mont, la Nëus Jëuni, l Val Gardena Marketing y sambën duc y cumëmbri.

Stlut ju la pert ufiziela se on mo maià na bona pasta deberieda, ciaculà de bela esperienzes fates y bel pensà inant a ciunes che fossa la proscima pizes da fé.

 


Segurëza d’inviern

 

Ai 23 de dezëmber à l GAG urganisà na sëira sun la segurëza d’inivern sa la utia Juac.

 

Se muëver tla montes d’inviern cumporta sanben plu periculi che d’instà, l majer pericul ie dessegur la levines. Savëi co se astilé y co scivé chësc pericul se damanda n gran savëi y ngrum de esperienza. Sanben ne se lascia duta chësta tematica nia mparé te me una na sëira. Ma i doi mëinacrëp Martin Dejori y Alex Walpoth à spiegà scialdi ben la cosses plu mpurtantes che ie da savëi y daldò pudova mo duc prué a meter tla pratica la teoria che n à mparà. Chësc ie sta fat te pitla grupes y pra plu stazions.

 

Mbincion a duc n bon ann nuef cun ngrumon de bela touren.

De gra a Liuba dla Utia Juac che nes à fat na boniscima pasta ënghe sce la utia ne ova mo nia daviert.


Jita a Arco y daldò mo a Törggelen

 

Dumënia 26 de nuvëmber, Plaza San Antone, Urtijëi. L ie mo abenëura, ma bel plan ven do ca for plu arpizadëures che tol pert ala jita dl GAG a Arco: n bel di de arpizeda sportiva al ciaut sun de beliscimi parëis.

Ma riesc se rendi cont che un mancia. Davia, che chësc un, nen ie tl “Nighlife” de Urtijëi nia n scunesciù iel tler: l sarà mo tla plumes. Debota vai al cedé ora y l cëria te pulmino.

Do nianca doi ëures de viac iesi ruvei tla Val Sarca ulache i chir ora n bel parëi sëura Nago per jì a crëp. Ënghe sce vel un nen ie nia al mascimo dla forma ajache l à sprecà duta la forzes l di dant, ie mpo duc boni de fé de bela vies y ne se stufa nia tan debota de se arpizé.

Ma sambën che do n di ala lergia jan a crëp ie domesdi via la fam granda y ce dalpa iló plu de bel, che pudëi jì a Törrgelen. Dal Reatl-Hof a Kollman giapa i jëuni mo na boniscima cëina y va dopro monc abenëura a cësa.

 

De gra a duc chei che ie stai pea y ala proscima


Arpizeda sportiva al mer – Jita a FINALE LIGURE dai 01 ai 05 de nuvëmber

 

I primes de nuvëmber, a cësa frëit y scur: canche s’on ancuntà daduman abenëura a Urtijëi fova mo duc stanc y do che fan furnei ngrum de ëura cun l auto per ruvé a Finale Ligure fova la situazion mo piecia.

Ma udëi n valgun biei parëies se à bastà per scuvrì na gran mutivazion y nscì fova pa tosc duc che trajova dut chël che i fova boni. Nchinamëi per s’la giré mo mpue dassëira à bastà l’energies. L dì do, puech do l levé dl surëdl, n tufo tl mer y fan inò descedei. Son furnëi a Albenga ulache se on arpizà sun n beliscimo parëi, mpue plu ert y mancò lize de chëi che n abinà ntëur Finale Ligure. L terzo dì son jic a crëp sëura la zità de Monte Carlo, te n post spetaculer cun na ududa de marueia. Vel un ti cialova cun mpue de nvidia ala yachten de chi ricons, ntan che autri pretendova de n avëi bele cumprà una. Daldò sons jic a ti cialé a Monte Carlo y fan faszinei da tan de richëza, ma pensan ënghe a duc i cruzi che iepa dovia. N sada se on arpizà te n post alauta, dlongia l luech Alto: mpue lonc da ruvé permez ma cun beliscima vies. Dassëira, dan cëina, ulan jì a se to n aperitivo che à pona mpo durà mpue plu giut de chël che se on aspità, nscì che i se a purtà vel pizza y mo n valgun pier sëurampro.

L dì do, ulache an me planificà l viac a cësa, pluovel dassënn; a Finale l prim iede do sies mënsc sënza jeta. Ne messan nia se fé l pensier che l fossa mpo mo stat bel a fé vel trat y son furnëi a cësa pensan cun mpue de nostalgia, ntan che la gotes tumova sun i vieresc, al bel viac y ai mumënc plu da rì (de chëi al dat ngrumon). 

 


Jì alpin sun la Tofanes - 21.10.2017

 

N sada ons inò n iede fat na jita cun carater alpinistich. De set sons piei via abenëura de viers dla Tofanes, ma dant ne pudan danz nia lascé ora la beliscima bar a La Ila…(chëi che fova pea sà ciuldi che la ie tan bela :)) Sun trëi vies desfrëntes se on pona tripà dut l di, plu avisa se on arpizà sun l prim pilastr y sun n parëi plu curt dla Tofana. Duc se a godù l beliscimo di d’autonn y fova po mo plu cuntënc l dì do, canche l à fat ju la nëif, savan de se avëi nuzà de un di ultimi biei dis.  

 


Jita a Landro dl POOLDER-STAFF

 

Per rengrazië duc chëi che nes à judà dala garejeda Poolder tla nudadoia ai 12 de agost à l cunsëi orgnaisà na blota jita sala Drei Zinnen.

 

Daduman abenëura sons furnei nchina sala hutia de Auronzo. On metù adum la cordates a na maniera che per uni un fova velch de bel leprò.

Alex y Martin a menà la trëi mutans sun piza dla Gran Zinne. Miran, Matteo y Aaron se pudova godar la beliscima via “Gelbe Kante” sun la Pitla Zinne. Sun l medemo parëi messova Tobia y Janluca bel sfurzé n puech deplù i dëic per tenì i pitli “Griffe” tla via Grosse Mauer.

Do l arpizeda fata se à i cater alpinisć ancunta doi trac sota piza pra l prim “Abseiler” per piè ju deberieda. Nteressei dla storia dl alpinism dolomitan scutede su, ciche ve conti śën udrëis mo nunzià te ngrum de libri tl daunì. I cater jëuni Tobia Walpoth, Miran Mittermair, Matteo Vinatzer, Aaron Moroder y Janluca Kostner ie piëi ju cun n sgors y na professionalità coche deguni la à mo udù sun degun parëi. L fova na demonstrazion de velocità, cumpetënza y lëur de grupa zënza paragons. Riesc fovi nscila de reviers dala hutia dl AVS a Landro ulache i se à inò ancutà cun i autri y pudova se cunté la nueva esperiënzes fates tla montes n chësc bel di.

Ma me cunté, ne ti fova nia assé, do si minonga muessen tei mumënc ënghe festejé. L se trata de jënt che tol tla man na situazion y sce pona feji n lëur sciche l se toca. Avisa nscila iela po’ ënghe stata n chësta sëira. Nchina che duc ie jic a durmì al mpò durà n pez.

L di do fova l tëmp da pluei y ti à me cunzedù de fé na raida ntëur al Lech de Braies y nianca chël ntier.

 

L cunsëi rengrazia mo n iede duc che à judà pea pra la garejeda tla nudadoia y speron che chëi che ie stai pea a chësta jita se à devertì tant coche nëus.

 


Sportklettern a Landro cun i Jëuni dla Lia da Mont – 13-14.05.2017

 

Che duc n à bel plan assé de jì cui schi y se nuza plu gën i dis for plu lonc per jì te biei posc a crëp, se on ntendù dal gran numer de scric ite a chëst’ultima jita dl GAG. N ucajion dl Enes di Jëuni se on metù adum cun l’autra lia de jëuni alpinisc, i Jëuni dla Lia da Mont, y on fat ora de furné tla valeda de Landro: selvera, nteressanta y dastramb bela.

 

Purempò messan se fermé sun streda a bever n valgun cafeies, nscì che son ruvei a Landro cun na grandiscima motivazion. Chëla on pona propi adurvà per jì dut l di a crëp, dantaldut canche scumenciova a brujé i piesc y fé mel la mans. L fova propi vies per duc, la ries ie unides pruedes ngrum de iedesc, nia for cun suzes. La nibles scures nes fajova bën capì che l ëssa pa tosc jetà, ma monce sën univel mo jit a crëp. I 17 che fova pea ie pona jic via tla hitia dl AVS a Landro, se giaurian n prim pier. Uni sor de juesc a fat passé l tëmp y belau desmincé la fam; che fova però te n iede tlo pernanche l maië fova sun mëisa. Uni sor de juesc da rì y vel cassa de pier nes a judá a la tré ora mo n lonch, y coche for a i primes a jì a durmì messù se dessené mpue cun i soliti che ne à mei na fin.

 

L dì do o miec dit n valgun ëura do nes à n bon gusté y dantaldut na gran carafa de café zarà ora dl liet. On pona rumà su la hitia y daldò son jic ite tl Rienztal, la valeda ulache n veij su perfetamënter la Drei Zinnena: na ududa de marueia. Al bon ciaut son pona inò jic dut l dì a crëp. Ngalin se fajova ben sentì la stanchëza de i doi dis, po univel meplu ciaculà y petà ju fundamënc. De reviers pra auto ti savovel a duc sciod che n tel fin dl ena ie me tan curt, ma per fërtuna possen pu bele se ncunfurtè sun la proscima jita.

 


Fin dl ena cun la peves te Schnals - 22.-23.04.2017

 

Son ai 22 de auril 2017. Diesc jëuni de Gherdëina se anjënia ca per scrì n nuef capitul dla storia dl GAG. La se trata de furné tla valdeda de Schnals per passé l fin dl ena deberieda fajan bela Skitouren, arpizé de bela pizes y mpraré co se muever segures sun l dlacier.

 

Do avëi lascià l auto a Kurzras fova l dlacier cun la furnadoia tosc arjont. Me curt se à la grupa tenì su danter i atlec rabieusc de jì cun i schi y ie muceda de viers dl Hochjochferner che porta sun la Finailspitze. Sun l dlacier se ai tacà te trëi cordates y ënghe sce l fova plutosc da vënt iesi cun n bon var tosc ruvei sota la cresta che porta sun piza. Tlo se à duc trat sëura i grifs y tëut l pich tla man per fé ënghe l toch plu rie y ruvé sun piza. Bel fol ënghe a furné ju danter la bela montes dl Stubai, ënghe sce la nëif fova mpue buieda.

Do marënda iesi ruvei sala Schöne-Aussicht-Hütte, ulache i pudova mo se nuzé dla bela Sauna che vën piteda y se ncunfurté sun na bona cëina. Do n di tla montes fova la fam da duc granda y l aspité sun la cëina à fat plutosc ncazé vel un dla grupa ma sla cartan y cuntan fola tosc tan inant. La "chelnerin", che fova na muta defin da ulëi bon à ënghe judà pea a fé passé l tëmp plu aslune. Do avëi maià iesi jic tl “Loger” a durmì.

 

Per l sgondo di fova sul programm la Weißkugel, cun 3736 metri la piza plu auta sëura Kurzras. Da duman ne se ova l nibl dla sëira dant mo nia defin trat ora y l vënt al auta fova scialdi sterch. Do n bon gusté ie la grupa pieda via, ma tres chël che i ne abinova nia belsnel l dre jëuf per ruvé sun l Hintereisferner ai mo n iede pensà do sun l da fé. L vënt fova sterch, uni tant manaciovel belau de suflé demez vel un o vel una y nscila fovel la drëta decision de jì de reviers tla hutia. Vënt sterch da nord, temperaturs scialdi basses y na piza che ne ie dessegur nia danter la plu saurides se damandova na mudazion dl program. N à cris ora de jì sun l Jochkofel visavì dla hutia y daldò se goder la nëif mo bela nchina a Kurzras.

Trei à nia ulù la zeder y ie mpo jic sun la Weißkugel se dlacian via mans y piesc sun la cresta ulache la buiova dabestia.

Domsdi via fova pona duc inò de reviers pra auto te valeda. Purtruep ne se iela nia jita ora à fe tramdoi pizes coche l se an tëut dant, ma mpo fova duc cuntënc dla pizes arjontes y dl tëmp passà te na blota cumpania.

 

De gra a duc che ie unic pea y ala proscima.

 


Cun la peves tl Ahrntal - 25.03.2017

 

N sada ie l suredl levà te n ciel brum defin, ntan che 17 jëuni alpinisc dl GAG furnova de viers dl Ahrntal. Pervia dl gran ciaut che fova da se aspité sons piei via bele dala 5 daduman cun doi pulmini dla Nëus Jëuni.

 

Cun un grupo sons furnei su dala Stalliler Alm y da iló piei via tl tarënt defin cun i schi ciulei su sun l flucion. Ma bele tosc on udù la prima taces de nëif y se on trat sëura i schi. Ulan jì sun la piza dl Schwarzenstein, aut 3369m. Via per i prim ertons crepans mo ite uni tant ma pernan che an fat mpue de deslivel jan sun na beliscima tola. Son passei via dala vedla hitia y plu insù dala nueva hitia dl Schwarzenstein, che ie bele sën dan che i l’à fineda, scialdi cunesciuda per si architetura particulera. Sëuraite sons ruvei sun l dlacier, tlo a nord fovel ënghe mo mpue de polver. I ultimi metri on fat zënza i schi, sun piza pona on fat fotos spetaculeres  y sambën se on godù l ududa y se ncunfertan sun l furné ju. Juvier ons urtà nchina 2000m na beliscima tola sciaudeda, se on devertì da stramp. Daldò crëpan danz ite y fajan na gran fadia ma duc fova bele cuntënc y oramai se tratovela meplu de ruvé ju inò pra auto.

 

Bel daduman sons cun l auter grupo furnei inant tl Ahrntal ulache on lascià l auto mpue do Kasern. La piza che se an cris ora fova l Schüttalkopf de ben 2773 metri de autëza. Per l purtoi da pudejè son piei ite nchina dala Jägerhütte y da iló su a manciancia de viers dla Tauern Alm. Lajù ova l surëdl sterch dl ansciuda bel dlegà via mpue massa nëif, ma trajan ora doi iedesc i schi sons tosc ruvei sun la bela costa che porta nchina sun sciorta. Sota l ciel sarëin, zënza na nibla lonch y lerch, menova l surëdl tan dassënn, che jan su me n malieta. Plu in su che ruan,udan for plu pizes, nscila che sla fajan nianca a pensé do ala fadies. Riesc son passei via sota la Krimmler-Tauern-Hütte y da iló, su per n cer ërton, sun la Tauernscharte. L ultimo toch nchina sun piza fova mo n iede beliscimo. Su per l ëur danter la Talia y l Österreich nchina a ruvé pra la crëusc su insom. Do na bona copa de te, velch da peslé y n blot pultrët ne aspitan l ëura de nes goder la bela tola. A furné ju on sanbenzënza mo messu cherdé n mumënt dala Jägerhütte nscì che l pudejé ora nchina pra auto jiva plu saurì.   

 

Duc adum se on daldo inò ancuntà dal Restaurant Mausefalle a Sand, per nes cunté dla pizes che on fat y sambën se on parà la gran sëit. Son stac scialdi cuntënc cun la doi pizes che on cris ora y speron che duc à abu n bel dì ti crëps dl Ahrntal. 

 

Schwarzenstein

Schüttalkopf


Tanz der Vampire - 28.02.2017

 

N merdi de carnescià sons furnei al Tanz der Vampire, na festa che vën fata n iede al ena sa la station a mont dl Gitschberg te Vals. Duc adum sons piei via per jì su per l purtoi daviert per chëi che va cun la peves. L atmosfera n chëla sëira fova beliscima davia che l nevoa de biei floc y do n ëura y mesa fova duc sa insom ulache se on maià na bona pizza. Belau duc che fova pea fova mascherei y nscila iel deventà na blota sëira ulache duc se à devertì. 

Degra a duc che ie stai pea y ala proscima.

 


23.12.2016 Segurëza d' inviern

 

Proa cul piepser sala hutia Pramulin cun Adam Holzknecht

 

L GAG à metù a jì l di dan Nadel na sëira sun la segurëza d’inviern. 8 jëuni à nuzà chësta ucajion per mparé zeche de nuef, sëurampro fan mo 5 dl cunsëi. Se on ancuntà tla hitia Pramulin, ulache l mëinacrëp Adam Holzknecht nes à spiegà ngrum sun la levines, sun la drëta massaria che n tol pea a jì cun la peves y coche n dëssa se cumpurté sce l suzed la desdita. Daldò pudova duc dedora jì a crì „piepseri“ ascundui tla nëif (la puecia che ie). Duc à abinà sënza gran problems, nscì se on rendù cont che l plu rie ie nia l jì a crì un che ie jit n levina, ma vester boni de schivé de rué te na tel situazion.

Daldò on giapà na bona cëina y on mo pudù fé dumandes y discussions. Dessegur à duc pudù to pea ngrum y speron che se muev for n segurëza te nosc biei crëps.

 


26.11.2016 Jita a sportklettern y Törggelen

 

Na jita a "Sengio Rosso" scialdi garateda cun na gran hez...


N sada se on descedà sota nibles bases, l plujinova. Son mpo muec de viers dl sud, cun gran otimism y on propi abinà n bel post da jì a crëp, "Sengio Rosso" dlongia Affi. Per rué permez al parëi amesa l bosch son jic a spaz danter lëns de beliscimi culëures. Permò canche l fova bele scur à i plu mutivei fat l'ultima vies. La 15 lumes che jiva ju per l bosch, tl scur defin, ova zëche de meditatif, nia reél belau. Ma pernache fan dal Leitnkeller a Törggelen à prevalù la cumedia y n valguni l'à mo trata ora n lonch...

 


14.05.2016 Sportklettern a Bruneck

 

Pervia che la previjions dl tëmp a Arco ne fova nia dre bones ons fat ora de jì tla beliscima nueva palestra de Bruneck


N sada daduman sons muec, ndut de 16 persones, cun i doi pulmini dla NJG. Do n pitl stop a guste mo na piculëza sons tosc ruvei ora a Bruneck. Riesc on udù che la motivazion fova granda - duc fajova una na via tl autra! La paroles "vester stanc" cunesciova ala fin me chëi dl cunsëi che à fat l manco vies de duc...:)

L ie stat davëira n bel di n cumpania y nes ncunferton bel sun la proscima jita o miec dit sun l “Cavimänt Revival” ai 11. de juni ulache duc ie de cuer nviei!


10.04.2016 - Skitour Cevedale y Zufallspitze 3769m

Ce polver – Jita sun l Cevedale 3769m

 

Dumenia, ai 10.04.2016 se ons ancuntà dala 5 daduman sun Plaza San Antone per pië via de viers de Martell. Da via che i ultimi dis fova l temp scialdi burt on cris ora de jì sun l Cevedale speran de abinè mpue de polver all‘ auta. Do doi ëura cul auto, fans ruvei y on belsnel udù che ne fan nia i unici che ova chësta tour tl cë. Ënghe sce ala bassa ne fovel deguna nëif frescia, sons piei su de viers dla Zufallhütte y inant nchina sun l dlacier. I crëps che an nteurvia fova na marueia: König, Zebru y Ortler, i crëps plu auc dl Südtirol, iluminei dal prim surëdl dl di. Tl ciel brum ne fovel nianca na nibla da udëi, cun chësc bel tëmp fova duc cuntenc de vester levei bel tan abenëura y ajache duc fova de boni de jì fans tosc ruvei sota piza, ulache messan tre ora i schi y jì su l ultimo toch a pe. San ben zenza ne fans nia seui sun chesta piza cunesciuda, perchël ons tosc fa lerch all‘ autra jent che univa do. Ajache l dlacier sota l Cevedale ie me puech ërt on tëut la decision de jì via per la cresta sun la

Zufallspitze y furné ju da iló te Martell. Che chël fova na bona idea udëis sun la fotografies tlo dessot: beliscima nëif y beliscima raides.

Ruvei pra la Zufallspitze se ons mo fermá per bever zech y cialé su mo n iede sun la piza da ulache son furnei jù.

 

Bravi a duc chëi che ie unic pea y ala proscima.

 


26.03.2016 - Skitour Pelmo 3168m

 

Ënghe sce l ne fova nia na jita tlassica dl GAG ulon mpò ve cuntè n curt coche la nes ie jita a jì cun i schi sun l Pelmo.

 

Bel tl scur sons mueć de viers de Cortina y daldo inant a San Vito per ruè a Zoppè die Cadore. Pertruep fova la streda mo zareda y perchël se à la tour slungenda mpue. Nscila sons piei via a Villanova dlongia San Vito di Cadore, su per l bosch nchina al Rif. Venezia. Da iló pudan bel udëi ulache la jiva inant. Do na bocia de te y na piculëza da maië sons jic inant. Da tlo deventova l troi plu rie, per rué su tl anfiteatro messan dant traversé la Cengia di Ball. Chesc toch fova technicameter plu rie y se damanda n jì cun i grifs segur. Ala fin de chësc toch ans mo da fé n trat de III° tl crëp dan puedëi inò mudè sui schi. Te n ambiente spetacolare jiva la tour inant nchina sun la cresta nord dl Pelmo y per chëla nchina sun piza. Ilò pudan nes goder n beliscimo panorama cun la plu bela pizes dla Dolomites nteurvia.

Ënghe sce la giames fova bel plan stances se on mo gudù i 2000 metri de deslivel cui schi nchina che fan inò pra auto. Furnan a cësa per i pasc dla Dolomites pudan mo nes goder l surëdl che jiva do jù y ti cialé a ngrum de pizes y parëis che fossa mo da fé.

 


19.02.2016 - Slusé a Reinswald

 

Vënerdi, ai 19 de fauré ons inò fat na blota jita dassëira. Cun na curiera plëina nchin'al ultimo post (40 persones) sons furnei a Reinswald tl Sarntal ulache n tëmp de luna colma possen slusé dassëira. Cun la drëta cumpania y mpue de mujiga a duc abù na drëta hez y l à propi durà n pez nchina che duc fova stufs, acioche pudan inò furné de viers de Urtijëi.

Rengrazion duc canc che ie unic pea y speron de udëi vel un o vel una ënghe a la proscima jites!